Meredith Farmer : Autumn leaves, Meredith Farmer ©


Ελληνικά

H sadness.gr ήταν, είναι και θα παραμείνει ανοιχτή σε κάθε είδους επικοινωνία με τους επισκέπτες της.
Mπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μόνο και μονο για να μας πείτε το πόσο σας αρέσει η δουλειά μας ή να μας βρίσετε επειδή είναι σκάρτη ή ανάξια παρουσίάσης.
Να επικεντρώσετε αν θέλετε την προσοχή μας σε λάθη που τυχόν να κάναμε μέσα στην παραφροσύνη των άναρχων ξενυχτιών μας ή και να μας προτείνετε βελτιώσεις που πιστεύετε ότι θα κάνουν την sadness.gr καλύτερη και πιο προσιτή για όλους.
Eπίσης, η sadness.gr επιθυμεί να ανταλλάξει banners με άλλες σελίδες με παρόμοιο περιεχόμενο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Aν πιστεύετε λοιπόν ότι μπορούμε να συνεργαστούμε σε αυτό το θέμα, επικοινωνήστε μαζί μας με την σχετική φόρμα.
Aν κρίνετε και φρόνιμο ότι μπορείτε να συνεισφέρετε με οποιονδήποτε τρόπο στην sadness.gr, μπορείτε να μας το πείτε και είμαστε σίγουροι ότι κάτι μπορεί να αποφέρει κάτι αυτή μας η συνεργασία.
Aν δεν ξέρετε το πως, μην ανησυχείτε, δουλειά υπάρχει αρκετή. Διάθεση να υπάρχει μόνον.
Tέλος, μπορείτε (και το περιμένουμε εναγωνίως ) να μας στείλετε link/παραπομπές που θέλετε να βάλουμε στην σελίδα μας, ώστε να γίνει ακόμα πιο πλούσιο το περιεχόμενο αυτής την γοτθικης πύλης.
Aν, από την άλλη, έχουμε link για την σελίδα σας και αυτό δεν σας αρέσει, τότε ενημερώστε μας και θα το βγάλουμε το συντομότερο δυνατόν.

Φιλικά.

H συντακτική ομάδα της sadness.gr

English

Sadness.gr was and will still be delightfull to be in contact with it's visitors.
You can contact us just to write us if you liked our pages or you just hate them.
You can also inform us for any mistakes during all the midnight hours we spent to update it or even advice us for new ideas on how making sadness.gr more unique of it's kind.
We would also like to inform you that sadness.gr wants to exchange banners with other no profit webpages with at least same content.
So if you beleive that we can work together on that, just contact us with the apropriate Contact Form in this page.
If you think that you can help us on something with sadness.gr, you can inform us and you will be amazed on how much things you can do for us.
If you do not know how, do not worry, we have works that can fit to anybody's needs. Just wish for it.
Ending this small page, we would like to inform you that we are looking forward to send us links for putings them in the dedicated page, as to make this gothic art page more rich in contants.
But if you think that your link is not welcomed here, just inform us and we will erased it the soonest as possible we can..

Yours

The sadness.gr group

Italiano

Il sito di sadness.gr e' disponibile a qualsiasi forma e tipo di contatto.
Potete communicare con noi con il modo più veloce e sicuro per avere una nostra risposta per le vostre idee, commenti o disaccordi, soltanto per far diventare sadness.gr ancora piu grande e unica.
Inoltre potete communicarsi eventuali sbagli o pure links preferitti, inesistenti o non piu disponibili.
Il sito ha la voglia di scambiare banners o links con altre pagine non profit.
E se per caso, credete che possiamo mettersi insieme per far aumentare il nostro gruppo, mettetevi in contatto con noi usando la specifica formaC.Form.
Ti informiamo che il trattamento dei dati da te forniti, sarà effettuato secondo finalità strettamente connesse allo sviluppo dell'attività artistica di sadness.gr oltre che per fornirti i servizi previsti da questo sito.Pertanto, i tuoi dati potranno essere utilizzati da sadness.gr per l'elaborazione degli stessi a fini statistici, ma non per l'effettuazione di ricerche di mercato e non per l'invio di informazioni pubblicitarie ovvero comunicati, per gli stessi scopi. I dati verranno trattati con strumenti manuali, informatici e telematici e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. Il conferimento dei dati personali è necessario per adempiere alle finalità di cui sopra ed un eventuale rifiuto di fornire i suddetti dati e/o il mancato consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità di fornirti i servizi previsti da questo sito. Ti informiamo inoltre che, relativamente ai dati trattati, hai la facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge 675/96 e in particolare: di avere conferma dell'esistenza dei tuoi dati presso gli archivi della nostra data base, delle finalità del trattamento dei dati, ottenerne l'aggiornamento, la verifica, l'integrazione, la cancellazione ed opporsi al loro utilizzo.
Titolare del trattamento dei dati è Sadness.gr e il suo titolare. Avendo letto l'Informativa ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/1996, lei ci da il consenso per il trattamento dei dati da Lei forniti.

Cordiali saluti

Il gruppo di sadness.gr

Español

Sadness.gr esta y estará complacido de estar en contacto con sus visitantes.
Usted nos puede contactar si le gustan nuestras páginas o simplemente si le desagradan,escríbanos con gusto le atenderemos.
Usted también nos pueden informar sobre algún error durante la medianoche.
Nosotros actualizaremos y avisaremos sobre las nuevas ideas para cómo hacer de sadness.gr única en su tipo.
A nosotros nos gustaría informarles que sadness.gr desea intercambiar banners sin beneficios para otras webs con el mismo tipo de contenido.
Si usted cree que nosotros podemos trabajar juntos, solo contáctenos de la forma correcta aqui lista en ésta página.
Si usted piensa que nos puede ayudar en algunas cosas con sadness.gr, usted nos puede informar y estará asombrado en cuantas cosas usted puede hacer por nosotros.
Si usted no sabe cómo, no se preocupe, tenemos trabajos que se pueden ajustar a las necesidades de cualquiera. Sólo deséelo.
Terminado esta pequeña página, nos guataría informarle que nosotros estamos buscando links para agregar a nuestra lista, para enriquecer con contáctos ésta página de arte gótico.
Pero si usted piensa que su link no es bien aceptado aquí, solo háganoslo saber y nosotros lo eliminaremos lo más pronto posible.

Suyos

El grupo sadness.gr


La versión en español fué ofrecida por : Perla Cristal Gómez Martínez.


Deutsch

Sadness.gr war, ist und wird für jeden Art Umgang mit seine Besuchern geöffnet sein. Sie können zu uns schreiben, um einfach zu sagen, wieviel Ihr unseres Werk gefiel, oder um uns zu schimpfen, weil es untüchtig und unwürdig der Publikation ist.
Wenn Sie wollen, lenken Sie unsere Aufmerksamkeit auf die Fehler, kommengelassene in der Torheit unserer unsteuerbaren (anarchishen) Schlaflosigkeit, und schlagen sie zu uns Ihre Ideen vor. Vielleicht werden sie das sadness.gr besser und mehr gastfreundlich machen.
Sadness.gr ist auch im Bannereintausch mit alle unkommerziellen Quellen ähnliches Inhaltes interessiert.
Wenn Sie meinen, dass wir bei dieser Frage mitarbeiten können, benehmen Sie sich mit uns durch die zuständige Form C.Form.
Wenn Sie auf irgendwelchem Weg das sadness.gr unterstützen wollen, benachrichtigen Sie uns. Wir sind sichere dass die Mitarbeit fruchtbar bekommen wird.
Wenn Sie kennen nicht, wie zu helfen, kränken Sie sich nicht ab, es gibt genug Arbeit. Nur Ihr Wunsch ist wichtig.
Abschließend, können Sie immer (und wir erwarten es mit Ungeduld) uns eine Verbindung senden, wir werden sie in zuständiges Glied setzen, so der Inhalt dieses Gothic-Portal völler werden kann. Anders, wenn wir eine Verbindung auf Ihre Seite haben, aber Ihr es nicht gefällt, informieren Sie uns, um sie am schnellsten wegzunehmen.

Freundlich,
Kreativgruppe von sadness.gr

Pусский

Sadness.gr был, есть и будет открыт для любого рода общения со посетителями. Вы можете нам написать, чтобы просто сообщить, как вам нравится проделанная нами работа или же отругать нас, потому что она негодна и недостойна опубликования.
Если пожелаете, обратите наше внимание на ошибки, случайно допущенные нами в безумстве нашей неуправляемой, почти анархической бессонницы, или предложите нам идеи, которые как вам кажется сделают sadness.gr лучше и гостеприимнее.
Также sadness.gr заинтересован в обмене баннерами с другими ресурсами некоммерческого характера с похожим содержанием. Если вы считаете, что мы можем сотрудничать по данному вопросу, свяжитесь с нами с помощью соответствующей формы C.Form.
Если же вам хотелось бы каким-либо способом поддержать sadness.gr, вы можете сообщить нам об этом, и мы уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным.
Если вы не знаете, чем помочь, не переживайте, у нас достаточно работы. Важно только ваше желание.
В заключение, вы всегда можете (и мы с нетерпением этого ждём) прислать нам ссылку чтобы мы поместили её в соответствующий раздел, и содержание этого готического портала стало ещё более полным. С другой стороны, если у нас есть ссылка на вашу страницу, но вам это не нравится, в таком случае предупредите нас чтобы её убрали как можно быстрее.

Дружески, Творческая группа sadness.gr


Quenya

Sadness.gr narne, nar ar naruva panta an ilya nostale cento yo creosar. Tecallelvin nai eresse quene sut melanelle ontinalve var umartemplelve ten' nar uvanime ar lost an tanes.
Manka meralle, polalle tanelve saure i collelve ten' umbaro ar ten' laiwo uturino ufuumelvo var antallelve sanwi i polar onta sadness.gr quel ar elear.
San sadness.gr mera ahya banners yo n'at umainkare nomi natsesse yo atya' ontine. Manka nowalle ne polalve omoote var i nat, centalve var i formaC.Form. Manka meralle cara mo mi sadness.gr, polalle quenelvinet ar duralve ne i omoota nauva yavecolala.
Manka uistalle sut tua, udela no'ta, caralve olya moota. Alta nar i merelle.
Metta, illume polalle (ar i feithalve yo delo) menta link ne ortalvet mi nostal nome, ar i ore nomo gotiquo nauva anta. Mi na't ette, manka haryalve link mi nomelle natsesse ar i umelallet, quenalvin ne i rusvuvalve mi tittesse luume.

Melda, Ontar alye sadness.gr